Untitled Document

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


วิสัยทัศน์

" จักราชน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี"

พันธกิจ
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology