การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
เมนู
แผนการดำเนินงาน
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
08 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 - แผนดำเนินงานประจำปี 2565

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)
09 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี - รายงานการกำกับติดตาม 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2565

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
11 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี - คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

12 คู่มือการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี - คู่มือการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี

13 คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย - คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย

14 คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง - คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

15 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - คู่มือการปฏิบัติงานภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 การใช้คู่มือประชาชน 2558 - การใช้คู่มือประชาชน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
17 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - คู่มือประชาชนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

- คู่มือประชาชนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

- แผนผังกำหนดขั้นตอนการับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

- ระยะเวลาการปฏิบัติงานลดขั้นตอนของเทศบาลตำบลจักราช

- แผนผังแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)
21 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2565 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรกของปี 2565

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
22 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - รายงานงบประมาณคงเหลือ (ถึงเดือนมีนาคม 2565)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
25 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
27 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปี 2564

29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565) - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปี 2563) - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63)

31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (2565)

- สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ไตรมาส 2 (2565)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
32 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - คู่มือกระบวนงานฝึกอบรม

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

33 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
34 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (การแต่งตั้งและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่) - การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

35 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน - การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

36 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

- แจ้งเวียนการจัดส่งแบบประเมิน 2565

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
37 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 - การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล

- การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

- การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
38 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลการฝึกอบรม

39 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
40 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564

41 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 - แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
42 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564)

43 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2565 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
44 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
45 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - ภาพการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
46 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

47 นโยบายไม่รับของขวัญ - จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565

- จริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
48 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การจัดตั้งกลุ่มพนักงานเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลจักราช

49 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
50 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564

51 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2565

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
52 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
53 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565) - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565)

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
54 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) - รายงานผลแผน ปปช. พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
55 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 - รายงานผลแผน ปปช. พ.ศ.2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
56 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563

57 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
58 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2565

 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology