หัวข้อ
วันที่
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11-01-2023
     ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกหาผู้จำหน่ายสินค้าแผงหน้าโรงพยาบาลจักราช 21-12-2022
     ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกหาผู้จำหน่ายสินค้าแผงตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 21-12-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14-12-2022
     ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 29-11-2022
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรนางฟ้าจำแลง ประจำปี 2565 07-11-2022
     ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 03-11-2022
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 26-10-2022
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12-09-2022
     การบริหารจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของเทศบาลตำบลจักราช (ผลการลดพลังงาน 2564) 01-06-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลจักราช 27-05-2022
     ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 03-03-2022
     ประกาศเรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 28-02-2022
     ประกาศเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บฯ ประจำปี 2565 24-01-2022
     ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกหาผู้จำหน่ายสินค้าแผงหน้าโรงพยาบาลจักราช 19-01-2022
     ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกหาผู้จำหน่ายสินค้าแผงตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 19-01-2022
     ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 18-01-2022
     ประกาศ เรื่อง งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 04-01-2022
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 04-01-2022
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564 30-12-2021
     ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23-12-2021
     ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1.นักจัดการงานเทศกิจ (ปก./ชก.) 2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) ติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร.044-399382 22-12-2021
     ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13-12-2021
     ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13-12-2021
     ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 01-12-2021
     ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25-11-2021
     ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22-11-2021
     รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 30-09-2021
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลจักราช 23-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน 2564 14-09-2021
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง ยกเว้นค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลจักราช 14-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 17-08-2021
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 1.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 2.นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.ชง.) ติดต่องานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร.044-399382 11-08-2021
     ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ 13-07-2021
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30-06-2021
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16-06-2021
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าเสีย 28-05-2021
     ประชาสัมพันธ์ ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่ 07-05-2021
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 30-04-2021
     ประชาสัมพันธ์ การศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 07-04-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม 2564 01-04-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลจักราช 01-04-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๙ 01-04-2021
     ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การใช้น้ำ 31-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวท้าใจ Season 3 24-03-2021
     ใบประกาศตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 23-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ PM 2.5 16-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก 08-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การใช้น้ำหมักชีวภาพในการจัดการน้ำในครัวเรือน 04-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การใช้น้ำ 04-03-2021
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 11-02-2021
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช 04-02-2021
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 04-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ การับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช 02-02-2021
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 28-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2564 20-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 15-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ 05-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 04-01-2021
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 29-12-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 28-12-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 28-12-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 28-12-2020
     ประกาศผล การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดใช้โฟม 17-12-2020
     ประกาศวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 17-12-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 17-12-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจักราช ประจำปี พ.ศ. 2563 13-12-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 07-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 04-12-2020
     รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงาน 4 อัตรา/ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา (1-17 ธันวาคม 2563) ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจักราช ในวันและเวลาราชการ 27-11-2020
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 12-11-2020
     ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 04-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2563 02-11-2020
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น),จพง.พัสดุ (ปง./ชง.),จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง.ชง.) 09-10-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565 30-09-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 25-09-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 21-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ ผลการสุ่มตรวจเกลือบริโภค โดยชุดทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 17-09-2020
     ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2563 02-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับชำรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 01-09-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 21-08-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 17-08-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 14-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง 14-08-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 07-08-2020
     ประกาศ รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 31-07-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่4 29-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่4 (พาราคอต และคลอร์ไพริฟอส) 21-07-2020
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า (หน้าโรงพยาบาลจักราช) 17-07-2020
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า แผงตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 17-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล 09-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 03-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพยาธิที่ปนเปื้อนในอาหาร 29-06-2020
     ประชาสัมพันธ์การลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% 18-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1ตำบล 18-06-2020
     ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า 10-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด 29-05-2020
     ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 20-05-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 18-05-2020
     ประชาสัมพันธ์การบรรเทาภาระภาษี 18-05-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 12-05-2020
     ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 17-04-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 14-04-2020
     วิธีการเก็บหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้อง 08-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 02-04-2020
     ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 31-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 23-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค COVID-19 17-03-2020
     โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 11-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 06-03-2020
     รายงานผลการวิเคราะห์สารปนเปื้อนทางเคมีในอาหาร 4 ชนิด ปีงบประมาณ 2563 ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 20-02-2020
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตถนนเพชรมาตุคลา ซอย 1 19-02-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช ประจำปี 2563 17-02-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช 14-02-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 12-02-2020
     ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 04-02-2020
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 27-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ กินปลาร้าไม่สุก เสี่ยงติดพยาธิใบไม้ 14-01-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24-12-2019
     ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2563 20-12-2019
     ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 19-12-2019
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 19-12-2019
     ประชาสัมพันธ์ งดรับ งดให้ ถุงพลาสติก 19-12-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 16-12-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 29-11-2019
     ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 29-11-2019
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 26-11-2019
     ประชาสัมพันธ์งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 12-11-2019
     การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 07-11-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน กันยายน 2562 08-10-2019
     รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 26-09-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 23-09-2019
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า แผงตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 05-09-2019
     ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 05-09-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ 17-08-2019
     ประชาสัมพันธ์ โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปีงบประมาณ 2562 13-08-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 09-08-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 02-08-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน กรกฎาคม 2562 26-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน มิถุนายน 2562 22-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 02-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด 20-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 06-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย 06-06-2019
     ประชาสัมพันการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ ประจำปี 2562 15-05-2019
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 15-05-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน เมษายน 2562 03-05-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 02-05-2019
     ประชาสัมพันธ์การยืนแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 04-04-2019
     งานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอจักราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 28-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ เรื่องคำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 26-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 20-03-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 28-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการป้องกันฝุ่น PM2.5 20-02-2019
     กิจกรรมออกชุมชนปี 2562 16-02-2019
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า แผงตลาดสดเทศบาล 11-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช 11-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน มกราคม 2562 08-02-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 04-02-2019
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า หน้าโรงพยาบาล 17-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 08-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลา การรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 04-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 31-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 20-12-2018
     รายงานผลตรวจสารปนเปื้อนในอาหารประจำปีงบประมาณ 2561 07-12-2018
     ประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ครั้งที่ 2 06-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ คืนวันลอยกระทงปีนี้ มือถือเก่า 1 เครื่อง รับแลกบัตรสอยดอกกัลปพฤกษ์ ฟรี 5 ใบ 21-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ลอยกระทงใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 21-11-2018
     ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ครั้งที่ 2 21-11-2018
     ขอเชิญชวนทุกท่านลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร 21-11-2018
     ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดถนน ที่หรือทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 25-10-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 22-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 04-10-2018
     รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561 02-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ รพ.จักราช จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธ์ุ 10-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 27-08-2018
     เทศบาลตำบลจักราช จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 31-07-2018
     สรุปผลดำเนินโครงการขยะแลกของ ไม่ต้องใช้ตังค์ 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา 03-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน มิถุนายน 2561 29-06-2018
     โครงก่อสร้างรางระบายน้ำรางรองพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล ๒๓ 27-06-2018
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางรองถนนสายจักราช-สีสุก 27-06-2018
     เทศบาลตำบลจักราช รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 26-06-2018
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช 22-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ชุมชนบ้านหนองคล้า 18-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 13-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 13-06-2018
     ประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 11-06-2018
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขยะแลกของ ไม่ต้องใช้ตังค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 11-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกมูลฝอย 05-06-2018
     ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) 05-06-2018
     ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 31-05-2018
     ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 24-05-2018
     ประกาศ การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และตัวอย่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 22-05-2018
     ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในนภุมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 18-05-2018
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน เมษายน 2561 11-05-2018
     ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "ขยะแลกของ ไม่ต้องใช้ตังค์" ประจำเดือนเมษายน 2561 05-04-2018
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน มีนาคม 2561 04-04-2018
     ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 19-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 07-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด 06-02-2018
     ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "ขยะแลกของ ไม่ต้องใช้ตังค์" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 05-02-2018
     ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 18-01-2018
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขยะแลกของไม่ต้องใช้ตังค์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 03-12-2017
     สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 20-11-2017
     สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 20-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 13-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561 01-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค ประจำเดือน กันยายน 2560 03-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลจักราชตามมาตรา80และ81 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 30-09-2017
     ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2561 15-09-2017
     ผลการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 08-09-2017
     โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม และให้ความรู้โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 01-09-2017
     จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และร่องระบายน้ำ 04-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 26-07-2017
     ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอจักราช 25-07-2017
     การปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 25-07-2017
     ราคากลางงานตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจักราช 24-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาเครื่องจักรและแรงงานวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 30 04-07-2017
     ประกาศประชาสัมพันธ์คัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า (หน้าโรงพบาลจักราช) 19-06-2017
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางรอง ถนนเทศบาล 11 02-05-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำรางรอง ถนนเทศบาล 11 10-04-2017
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 13-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การยืนแบบและภาษีท้องถิ่น 03-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล14/1 ซอย1 21-11-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1ซอยพัฒนา 21-11-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานรื้อถอนอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 14-11-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช 28-10-2016
     สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบ่ลตำบลจักราช ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 11-10-2016
     เรามารู้จัก..ประโยชน์ของไอโอดีนกันดีกว่า..เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว..ด้วยความปรารถนาดีจาก กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตำบลจักราช 11-10-2016
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ถ.ทต.14/1 ซ.1 22-09-2016
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ทต.1 ซ.พัฒนา 1 22-09-2016
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ถ.ทต.26 ซ.4 22-09-2016
     ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 14-07-2016
     3 โรคยอดฮิตที่มากับหน้าฝน.. 14-07-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างติดตั้งป้ายถนน ซอย หรือเส้นทางในเขตเทศบาลตำบลจักราช 11-05-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลจักราช 10-05-2016
     ประชาสัมพันธ์การยืนแบบและภาษีท้องถิ่น 06-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างซ่อมแซม ต่อเติม และปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 84-0391 นครราชสีมา 12-11-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช ภาคเรียนที่ 2/2558 08-10-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราชภาคเรียนที่ 2/2558 08-10-2015
     สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช ถนนเทศบาล 1 23-02-2015
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น 05-01-2015
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าก่อสร้างรางระบายน้ำรางรอง ถนนเทศบาล 13 04-11-2014
     แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 13-08-2014
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น 29-05-2014
     ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลจักราช 01-10-2013
     ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิก ฯ เขต 1 12-09-2013
     ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ เขต 2 12-09-2013
     ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 12-09-2013
     บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจักราชที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 15-08-2013
     บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราชที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 15-08-2013
     สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ 13-08-2013
     กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 05-08-2013
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลจักราช 02-08-2013
     การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 02-08-2013
     กำหนดสถานที่เพื่อการปิดประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมากชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 02-08-2013
     การยื่นแบบและชำระภาษี 14-05-2013
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ 11-04-2012
     ขยายระยะเวลาลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 55 29-12-2011
     ประกาศ เรื่อง งดจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2565 30-04-2002

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology