โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสุวรรณรัตน์ วรรตนิกุล
ประธานสภาเทศบาลตำบลจักราช ช่องทางการติดต่อ : โทร 0973434442
 
นายสมพร อู่พิมาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจักราช ช่องทางการติดต่อ : โทร 0819997746
 

 
นายสำรวม ประพายพิษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 1 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0850274376
 
นางเครือวัน หงษ์แปลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 1 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0927434327
 
นางทองภัสวัลย์ ศานติกรนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 1 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0986542508
 
นายพนม พืชทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 1 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0611059015
 
นายเชิด แสงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0884778870
 
นางสุกัญญา ปนัดดากนก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0817899723
 
นายพรพงศ์ เจริญสันธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0891990777
 
นางสุญาณี พลอยหมื่นไวย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0834568138
 
นายภาณุภัท หวังอ้อมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0898455702
 
นางกาหลง ทะมังกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0862547842
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology