Untitled Document

สารจากปลัด    รายงานกิจการเทศบาลตำบลจักราช  ประจำปี  ๒๕๕๓  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ให้ประชาชนทราบถึงโครงการและกิจการต่างๆ  ที่เทศบาลได้ดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนเป็นสำคัญ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจักราช  ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณะผู้บริหาร  โดยยึดถือประชาชนเป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์ ์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ  โดยมีเป้าหมายสูงสุด  คือ  การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  รายงานกิจการฉบับนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าคณะผู้บริหารได้ดำเนินการตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน  ซึ่งได้ให้โอกาสเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลจักราช

    ในโอกาสนี้  กระผมขอขอบคุณประชาชนตำบลจักราชทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลจักราชเป็นอย่างดี  กระผมและพนักงานเทศบาลทุกคนจะดำเนินงานตามหน้าที่อย่างโปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต  ยึดมั่นในความถูกต้อง  และเป็นธรรมแก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจักราชทุกท่าน  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

 (นายรักเกียรติ   ชูแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology