Untitled Document

บทบาทหน้าที่สำนักงานปลัด


      สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ให้บริการในด้านการจัดทำทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับประชาชน  ตั้งแต่เกิดจนตาย  การย้ายถิ่น  รับเรื่องราวร้องทุกข์  นอกจากนี้ยังรวมถึงงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่มีทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้อุ่นใจ  โดยการทำงานของสำนักปลัดเทศบาลยังรวมงานด้านการบริหารงานทั่วไป อาทิ งานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานพัฒนาชุมชน  งานบุคลากร  งานประชาสัมพันธ์  งานนิติกร  งานทะเบียนราษฎรและงานสังคมสงเคราะห์


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology