โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวเบญจมาศ ดิสภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางกนกทัต ธนาวุฒิพรกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
นางสาวดวงกมล เทียมศิลปชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวสุดใจ คงหมืนไวย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวพิมพ์พรรณ สร้อยทองหลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวอภิสรา ร่มเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวนภัสกรณ์ งามมะเริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นายนิวัฒน์ พ่วงชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
- ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวศิรินทร ชอบทองหลาง
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology