ศูนย์ข้อมูล
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 คู่มือประชาชน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 งานตรวจสอบภายใน
 งานควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลจักราช
 งานการเจ้าหน้าที่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ประชาสัมพันธ์การบรรเทาภาระภาษี
 - ประชาสัมพันธ์การลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%
 - ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
 - ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
 - ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
 - ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 - ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology