ศูนย์ข้อมูล
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 คู่มือประชาชน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 งานตรวจสอบภายใน
 งานควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลจักราช
 งานการเจ้าหน้าที่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
 - แบบฟอร์มคำร้องเรื่อง
 - แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 - แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตปิดป้ายโฆษณา
 - แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตปิดป้าย
 - แบบฟอร์มแผนที่ตามคำร้องขออนุญาตปิดป้ายโฆษณา
 - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 - แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 - แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - แบบคำขอรับใบอนุญาาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 - คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - กองช่างเทศบาลตำบลจักราช หลักฐานต่างๆ ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
 - รายงานการตรวจสถานที่ที่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 - บันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ ริ้อถอนอาคาร
 - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 - แบบฟอร์มแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
 - แบบฟอร์มแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
 - แบบฟอร์มแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
 - xxxx
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology