ศูนย์ข้อมูล
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 คู่มือประชาชน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 งานตรวจสอบภายใน
 งานควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลจักราช
 งานการเจ้าหน้าที่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
 - แบบฟอร์มข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลจักราช
 - ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
 - ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลจักราช
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
 - คู่มือประชาชน (การขอรับข้อมูลข่าวสาร)
 - แผ่นพับ 1
 - แผ่นพับ 2
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology