ศูนย์ข้อมูล
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 คู่มือประชาชน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 งานตรวจสอบภายใน
 งานควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลจักราช
 งานการเจ้าหน้าที่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่นๆ
 - รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2561
 - รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 - งบแสดงฐานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563
 - งบแสดงฐานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 (แนบ 1)
 - งบแสดงฐานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 (แนบ 2)
 - งบแสดงฐานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 (แนบ 3)
 - งบแสดงฐานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 (แนบ 4)
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology