ศูนย์ข้อมูล
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 คู่มือประชาชน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 งานตรวจสอบภายใน
 งานควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลจักราช
 งานการเจ้าหน้าที่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2560
 - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560
 - งบทดลองเดือนธันวาคม 2560
 - งบทดลองเดือนมกราคม 2561
 - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 - งบทดลองเดือนมีนาคม 2561
 - งบทดลองเดือนเมษายน 2561
 - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561
 - งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561
 - งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561
 - งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
 - งบทดลองเดือนกันยายน 2561
 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
 - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561
 - งบทดลองเดือนธันวาคม 2561
 - งบทดลองเดือนมกราคม 2562
 - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - งบทดลองเดือนมีนาคม 2562
 - งบทดลองเดือนเมษายน 2562
 - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562
 - งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562
 - งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562
 - งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562
 - งบทดลองเดือนกันยายน 2562
 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2562
 - งบทดลองเดือนพฤศิกายน 2562
 - งบทดลองเดือนธันวาคม 2562
 - งบทดลองเดือนมกราคม 2563
 - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - งบทดลองเดือนมีนาคม 2563
 - งบทดลองเดือนเมษายน 2563
 - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology