ศูนย์ข้อมูล
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 คู่มือประชาชน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 งานตรวจสอบภายใน
 งานควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลจักราช
 งานการเจ้าหน้าที่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
 - การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร-1
 - การแก้ไขรายการบ้าน
 - การขอปรับปรุงรายการ
 - การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
 - การขอเลขที่บ้าน
 - การขอเลขที่บ้าน-1
 - การขอหนังสือรับรองการเกิด
 - การขอหนังสือรับรองการเกิด
 - การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่
 - การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่
 - การจำหน่ายชื่อรอง
 - การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
 - การแจ้งรื้้อถอนบ้าน
 - การตรวจ
 - การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
 - การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส
 - การเพิ่มชื่อ
 - การเพิ่มชื่อ-1
 - การเพิ่มชื่อ-2
 - การเพิ่มชื่อ-3
 - การเพิ่มชื่อ-4
 - การเพิ่มชื่อ-5
 - การเพิ่มชื่อ-6
 - การเพิ่มชื่อ-7
 - การเพิ่มชื่อ-8
 - การเพิ่มชื่อ-8
 - การเพิ่มชื่อ-9
 - การเพิ่มชื่อ-10
 - การเพิ่มชื่อ-11
 - การรับแจ้งการเกิด
 - การรับแจ้งการเกิด-1
 - การรับแจ้งการเกิด-2
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology