ศูนย์ข้อมูล
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 คู่มือประชาชน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 งานตรวจสอบภายใน
 งานควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลจักราช
 งานการเจ้าหน้าที่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
 - การขอใบรับรองก่อสร้าง
 - การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา
 - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา
 - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา
 - การแจ้งขุดดิน
 - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา
 - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา
 - การแจ้งถมดิน
 - การแจ้งถมดิน
 - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology