Untitled Document

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา


   เทศบาลตำบลจักราช  ตั้งอยู่  เลขที่ ๙๙๙  หมู่ ๔  ถนนเทศบาล ๑  ตำบลจักราช   อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  เดิมเป็นสุขาภิบาลจักราช  ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ตาม พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒  มีพื้นที่  ๔  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุม  หมู่ท ี่๑  และหมู่ที่ ๔  (บางส่วน)  มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร

อาณาเขต

เทศบาลตำบลจักราช  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่  ๑  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของลำห้วยจักราช  ตรงที่อยู่ห่างจากสะพานข้ามลำห้วยจักราชไปทางทิศเหนือ  ๑๐๐  เมตร  จากหลักเขตที่  ๑  เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายนครราชสีมา  อุบลราชธานีทางทิศตะวันออกเป็นระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๒

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้นตรงตั้งฉากกับหลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือลำห้วยลึก  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๓

ทิศใต้และทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  ๓  เลียบตามฝั่งเหนือของลำห้วยลึกไปทางทิศตะวันตกและ เลียบตามฝั่งตะวันออกของลำห้วยจักราช  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่  ๑สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology