สำนักปลัดเทศบาล

                             -ว่าง-                             ปลัดเทศบาลตำบลจักราช
นายกิตติศักดิ์ ตุ้มสูงเนิน
                รองปลัดเทศบาลตำบลจักราช                  ช่องทางการติดต่อ : 0857721188

นางมนัสนันท์ แก้วจันทร์
                  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                     ช่องทางการติดต่อ : 0851028320

นางสาวนิตยา สิงหกุมพล
                   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                      ช่องทางการติดต่อ : 0997296221
นายอุทัย ยุติธรรม
                       หัวหน้าฝ่ายปกครอง                            ช่องทางการติดต่อ : 0620066328

-ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางรวีวรรณ ฉิมพลี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นายวรเชษฐ์ นะราศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  นางสาวสมฤทัย สายโน
นิติกรปฏิบัติการ
 
นายนพดล โชติพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

ส.อ.ธนัยณัฐ เทวิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 
นางสาวธัญญรัตน์ พลอยกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  นายสำเริง จำพิมาย
พนักงานดับเพลิง 
 
นางสาววราภรณ์ แผลงฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นายเกียรติวัฒน์ หมั่นคง
พนักงานดับเพลิง
 

นายสมพร มาหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์

นายสมโภช จงกลาง
พนักงานดับเพลิง

นางชำนาญ ภู่ละกอ
แม่บ้าน

นายพิเชษฐ์ ถิ่นทองหลาง
พนักงานดับเพลิง

นายสมพงษ์ ทับทิมกลาง
พนักงานขับรถยนต์

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน