วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

" จักราชน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี"

พันธกิจ

  • การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  • การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  • การพัฒนาด้านการศึกษา
  • การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
  • การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
  • การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
  • การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
  • การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
  • การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน