พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566

พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช วันที่ 11 เมษายน 2566

...

วันที่ 11 เมษายน 2566 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช
จัดพิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ชมรมผู้สูงอายุที่ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เป็นศุนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในหมู่สมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ ในวันนี้ชมรมผู้สูงอายุจึงพร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและอุทิศบุญต่อสมาชิกผู้ล่วงลับ และได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์
>>>นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโดยได้รับการสนับสนุนของรางวัล..จากนางสุวรรณรัตน์ วรรตนิกุล
นายศศิศ ชูสิน นางสาวภัสธารีย์ อรรคพิพัฒน์ นางกิมเฮียง เฉลิมพรไพศาล นางปราณี ตรัยศิลานันท์ แม่ทองย้อย สุขเสถียร ????
"สูงวัยอย่างมีศักยภาพ ร่วมพัฒนาการเรียนรู้ สู่สุขภาวะที่สมบรูณ์"