กองสาธารณสุข

นางนันทิชา ขวัญเกตุ
           ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม              ช่องทางการติดต่อ : 0985866245

-ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
นายวิเชียร เทียมวิสัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวจิตรอนงค์ จุ่มกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเจียบ เล็กทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายคมกริช เข็มเพชร
คนงานประจำรถขยะ

นายปราสาท นาคราช
คนงานประจำรถขยะ
นายศิริชัย สุขะปรเมษฐ
คนงาน
นายนิยม ตั้งศุภชัยกุล
คนงาน

นางสาวเกศิณี ภูแซมแสง
คนงาน
นายธนา เพ็ชรนอก
คนงาน
นายมลเทียร ชุมวิลัย
คนงาน
นายอำนาจ ชัยศิริ
คนงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน