การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
เมนู
แผนการดำเนินงาน
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
08 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)
09 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) - รายงานผลการดำเนินงาน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10 รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) - รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
12 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี - คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

13 คู่มือการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี - คู่มือการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี

14 คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย - คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย

15 คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง - คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

- ไฟล์

16 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - คู่มือการปฏิบัติงานภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17 การใช้คู่มือประชาชน 2558 - การใช้คู่มือประชาชน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
18 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - คู่มือประชาชนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

- คู่มือประชาชนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

- แผนผังกำหนดขั้นตอนการับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

- ระยะเวลาการปฏิบัติงานลดขั้นตอนของเทศบาลตำบลจักราช

- แผนผังแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)
21 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) - รายงานการกำกับติดตาม

22 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) - การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
24 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
25 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปี 2564

- ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปี 2563) - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
28 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - คู่มือกระบวนงานฝึกอบรม

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
29 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (การแต่งตั้งและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่) - การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

30 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน - การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

- ไฟล์

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
31 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลการดำเนินงาน

- รายงานผลการฝึกอบรม

- แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563

- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
32 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564

- ไฟล์

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
33 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
34 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
35 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) - รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

36 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - ภาพการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
37 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
38 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การจัดตั้งกลุ่มพนักงานเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลจักราช

39 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
40 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
41 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีของเทศบาลตำบลจักราช - แผน ปปช. (2561-2564)

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
42 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) - รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
43 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 - รายงานผลการป้องกันการทุจริต 2563

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
44 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
45 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดตั้งกลุ่มพนักงานเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใส

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology