หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบา... 02-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับชำรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 01-09-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ... 17-08-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ... 07-08-2020
     ประกาศ รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภา... 31-07-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่4 29-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่4 (พาราคอต และคลอร์ไพริฟอส) 21-07-2020
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า (หน้าโรงพยาบาลจักราช) 17-07-2020
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า แผงตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 17-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงกา... 09-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธา... 03-07-2020
     ประชาสัมพันธ์การลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% 18-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1... 18-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 20-05-2020
     ประชาสัมพันธ์การบรรเทาภาระภาษี 18-05-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ... 12-05-2020
     ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17-04-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 14-04-2020
     วิธีการเก็บหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้อง 08-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 02-04-2020
     ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 31-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 23-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค COVID-19 17-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 06-03-2020
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตถนนเพชรมาตุคลา ซอย 1 19-02-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช 14-02-2020
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ปร... 12-02-2020
     ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 04-02-2020
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 27-01-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24-12-2019
     ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2563 20-12-2019
     ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 19-12-2019
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 19-12-2019
     ประชาสัมพันธ์ งดรับ งดให้ ถุงพลาสติก 19-12-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ... 16-12-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 29-11-2019
     ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 29-11-2019
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 26-11-2019
     ประชาสัมพันธ์งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 12-11-2019
     การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 07-11-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน กันยายน 2562 08-10-2019
     รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 26-09-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ... 23-09-2019
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า แผงตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 05-09-2019
     ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 05-09-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ... 17-08-2019
     ประชาสัมพันธ์ โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปีงบประมาณ 2562 13-08-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ... 09-08-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ... 02-08-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน กรกฎาคม 2562 26-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน มิถุนายน 2562 22-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 02-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด 20-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 06-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย 06-06-2019
     ประชาสัมพันการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ ประจำปี 2562 15-05-2019
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 15-05-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน เมษายน 2562 03-05-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ... 02-05-2019
     ประชาสัมพันธ์การยืนแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 04-04-2019
     งานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอจักราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 28-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ เรื่องคำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 26-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 20-03-2019
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลจักราช เรื่องขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ปร... 28-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการป้องกันฝุ่น PM2.5 20-02-2019
     กิจกรรมออกชุมชนปี 2562 16-02-2019
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า แผงตลาดสดเทศบาล 11-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช 11-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน มกราคม 2562 08-02-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 04-02-2019
     ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า หน้าโรงพยาบาล 17-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 08-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลา การรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 04-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 31-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 20-12-2018
     รายงานผลตรวจสารปนเปื้อนในอาหารประจำปีงบประมาณ 2561 07-12-2018
     ประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ครั้งที่ 2 06-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ คืนวันลอยกระทงปีนี้ มือถือเก่า 1 เครื่อง รับแลกบัตรสอยดอกกัลปพฤกษ์ ฟรี 5 ใบ 21-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ลอยกระทงใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 21-11-2018
     ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ครั้งที่ 2 21-11-2018
     ขอเชิญชวนทุกท่านลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร 21-11-2018
     ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดถนน ที่หรือทางสาธารณะ ประจำปีงบ... 25-10-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 22-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 04-10-2018
     รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561 02-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ รพ.จักราช จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธ์ุ 10-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 27-08-2018
     เทศบาลตำบลจักราช จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 31-07-2018
     สรุปผลดำเนินโครงการขยะแลกของ ไม่ต้องใช้ตังค์ 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา 03-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน มิถุนายน 2561 29-06-2018
     โครงก่อสร้างรางระบายน้ำรางรองพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล ๒๓ 27-06-2018
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางรองถนนสายจักราช-สีสุก 27-06-2018
     เทศบาลตำบลจักราช รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 26-06-2018
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช 22-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ชุมชนบ้านหนองคล้า 18-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 13-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 13-06-2018
     ประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 11-06-2018
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขยะแลกของ ไม่ต้องใช้ตังค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 11-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกมูลฝอย 05-06-2018
     ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 31-05-2018
     ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 24-05-2018
     ประกาศ การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และตัวอย่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 22-05-2018
     ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในนภุมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 18-05-2018
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน เมษายน 2561 11-05-2018
     ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "ขยะแลกของ ไม่ต้องใช้ตังค์" ประจำเดือนเมษายน 2561 05-04-2018
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน มีนาคม 2561 04-04-2018
     ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 19-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 07-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด 06-02-2018
     ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "ขยะแลกของ ไม่ต้องใช้ตังค์" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 05-02-2018
     ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 18-01-2018
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขยะแลกของไม่ต้องใช้ตังค์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 03-12-2017
     สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 20-11-2017
     สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 20-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 13-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561 01-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค ประจำเดือน กันยายน 2560 03-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลจักราชตามมาตรา80และ81 พรบ.ส่งเสริมและร... 30-09-2017
     ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ... 15-09-2017
     ผลการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 08-09-2017
     โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม และให้ความรู้โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 01-09-2017
     จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และร่องระบายน้ำ 04-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 26-07-2017
     ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอจักราช 25-07-2017
     การปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 25-07-2017
     ราคากลางงานตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจักราช 24-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาเครื่องจักรและแรงงานวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 30 04-07-2017
     ประกาศประชาสัมพันธ์คัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า (หน้าโรงพบาลจักราช) 19-06-2017
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางรอง ถนนเทศบาล 11 02-05-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำรางรอง ถนนเทศบาล 11 10-04-2017
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 13-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การยืนแบบและภาษีท้องถิ่น 03-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล14/1 ซอย1 21-11-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1ซอยพัฒนา 21-11-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานรื้อถอนอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช 14-11-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช 28-10-2016
     สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบ่ลตำบลจักราช ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 11-10-2016
     เรามารู้จัก..ประโยชน์ของไอโอดีนกันดีกว่า..เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว..ด้วยความปรารถนาดีจาก กองสาธารณสุขและสิ... 11-10-2016
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ถ.ทต.14/1 ซ.1 22-09-2016
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ทต.1 ซ.พัฒนา 1 22-09-2016
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ถ.ทต.26 ซ.4 22-09-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชส... 26-08-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลจัก... 26-08-2016
     ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษ... 14-07-2016
     3 โรคยอดฮิตที่มากับหน้าฝน.. 14-07-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างติดตั้งป้ายถนน ซอย หรือเส้นทางในเขตเทศบาลตำบลจักราช 11-05-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลจักราช 10-05-2016
     ประชาสัมพันธ์การยืนแบบและภาษีท้องถิ่น 06-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างซ่อมแซม ต่อเติม และปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 84-0391 นครราชสีมา 12-11-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช ภาคเรียนที่ 2/2558 08-10-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราชภาคเรียนที... 08-10-2015
     สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช ถนนเทศบาล 1 23-02-2015
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น 05-01-2015
     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าก่อสร้างรางระบายน้ำรางรอง ถนนเทศบาล 13 04-11-2014
     แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 13-08-2014
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น 29-05-2014
     ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลจักราช 01-10-2013
     ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิก ฯ เขต 1 12-09-2013
     ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ เขต 2 12-09-2013
     ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 12-09-2013
     บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจักราชที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับ... 15-08-2013
     บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราชที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร... 15-08-2013
     สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ 13-08-2013
     กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 05-08-2013
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลจักราช 02-08-2013
     การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 02-08-2013
     กำหนดสถานที่เพื่อการปิดประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมากชิกสภาเทศบาล และนายกเทศม... 02-08-2013
     การยื่นแบบและชำระภาษี 14-05-2013
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ 11-04-2012
     ขยายระยะเวลาลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 55 29-12-2011

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology