โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายมนู กองอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
นางสาวประไพ กำงูเหลือม
ครู คศ. 2
 
นางสาววาสนา พิมพ์พล
ครู คศ. 2
 
นางสาวมาลีรัตน์ ทวีโชค
ครู คศ. 2
 
นางนัยนา มาศิริ
ครู คศ. 2
 
นายเสริมวุฒิ ศิริมาลาตัง
ครู คศ. 2
 
นางศิลาพร นามวงษา
ครู คศ. 2
 
- ว่าง-
ครู
 
นางสุวรรณา ถาสอสุด
ครู คศ. 1
 
นางสาวศรีมา เดินสันเทียะ
ครู คศ. 1
 
นางปัทมา มะลิวัลย์
ครู คศ. 1
 
นางสาวกนกอร สุขีวัฒน์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
 
นายจร สังทองหลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology