โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายรักเกียรติ ชูแสง
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
 
-ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
นางสาวปภัสจนา ติกระโทก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวจิตรอนงค์ จุ่มกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายเจียบ เล็กทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
 
นายคมกริช เข็มเพชร
คนงานประจำรถขยะ
 
นายปราสาท นาคราช
คนงานประจำรถขยะ
 
-ว่าง -
คนงาน
 
นายศิริชัย สุขะปรเมษฐ
คนงาน
 
นายนิยม ตั้งศุภชัยกุล
คนงาน
 
นายสุระพล จงกลาง
คนงาน
 
นางสาวเกศิณี ภูแซมแสง
คนงาน
 
- ว่าง-
คนงาน
 
- ว่าง-
คนงาน
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology