โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสุรีรัตน์ เสาร์แก้ว
ครู คศ.1 รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช
 
นางสุรีรัตน์ เสาร์แก้ว
ครู คศ.๑
 
นางสาวพัชรีภร พจน์ปริญญาพร
ครู คศ. ๒
 
นางจินตนา พูนศรี
ผู้ช่วยยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวกษมาวดี แก้วลุน
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสิริยา บัวชัยเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสุกัญญา ร่มเริง
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวครองศิริ ทองนาคมะดัน
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวพัชราพร ทับทิมกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
 
- ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology