โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายรักเกียรติ ชูแสง
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช
 
นายธรรมบาล ฉิมพลี
รองปลัดเทศบาลตำบลจักราช
 
นางมนัสนันท์ แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวนิตยา สิงหกุมพล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายอุทัย ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นางสาวทัศนีย์ บำรุงธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางรวีวรรณ ฉิมพลี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นายวรเชษฐ์ นะราศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวสมฤทัย สายโน
นิติกรปฏิบัติการ
 
นายนพดล โชติพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
ส.อ.ธนัยณัฐ เทวิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
นายสมพร มาหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวธัญญรัตน์ พลอยกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นางสาววราภรณ์ แผลงฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายพลกริช ร่มเริง
พนักงานดับเพลิง
 
นายสำเริง จำพิมาย
พนักงานดับเพลิง
 
นายเกียรติวัฒน์ หมั่นคง
พนักงานดับเพลิง
 
นายสมโภช จงกลาง
พนักงานดับเพลิง
 
นายพิเชษฐ์ ถิ่นทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสมพงษ์ ทับทิมกลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
นางชำนาญ ภู่ละกอ
แม่บ้าน
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology