การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม วันที่ 24 เมษายน 2565 "วันเทศบาล ประจำปี 2565"

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันเทศบาล ประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจักราช ได้จัดกิจกรรมในวันเทศบาล

ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนข้าราชการ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

"เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อาศัยหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

 

อัพเดทเมื่อ : 24-04-2022 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology