วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งานพัฒนาชุมชน ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจักราช รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 08-11-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology