วันที่8-9 มิถุนายน 2563 โครงการให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและไข้ซิก้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.เขตเทศบาลตำบลจักราช ออกตรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน ชุมชนบ้านหนองคล้า

-เพื่อกำจัดแหล่งเพาะธ์ุยุงลาย

-การพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย

-การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน

อัพเดทเมื่อ : 09-06-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology