วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โครงการให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เขตเทศาบลตำบลจักราช ออกตรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน ชุมชนหนองตาคง

-เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

-การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย

-การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน

อัพเดทเมื่อ : 05-06-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology