วันที่ 25 มีนาคม 2563 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณท่านรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลจักราช ท่านธรรมบาล  ฉิมพลี รองปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน พนักงานเทศบาลทุกท่าน และพนักงานครู ทุกท่าน ที่ร่วมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ สำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อ : 27-03-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology