วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทสบาลตำบลจักราชครั้งที่ 3/2562

-เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กก่อนวัยเรียน 2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช 3.โครงการประเมินภาวะโภชนาการและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช -เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง -เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลจักราช
อัพเดทเมื่อ : 16-05-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology