วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช

เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

1.โครงการส่เสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

3.โครงการประเมินภาวะโภชนาการและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 14-05-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology